Algemene voorwaarden

Huishoudelijk Reglement ‘muziekfeest op het plein’ Blijham.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Buitengewoon
Blijham (de ‘organisatie’) en haar bezoekers. Bij het betreden van de evenementenlocatie
ga je akkoord met de volgende voorwaarden.


1. Onder locatie of evenementenlocatie wordt verstaan het dorpsplein (parkeerplaats) t.o. Hoofdweg 70
Blijham.
2. Buitengewoon Blijham is een handelsnaam van Stichting Voor en Door Blijham met K.v.K. nr. 02078781.
3. Voor, tijdens en na het betreden van de evenementenlocatie wordt uw medewerking gevraagd rekening
met elkaar te houden ongeacht aardsheid, religie of politieke overtuiging.
4. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang
weigeren of verwijderen van de locatie.
5. Voor het evenement geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Voor bezoekers jonger dan 16 jaar is
ouderlijk toezicht verplicht.
6. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
7. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan
niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
8. Drugs is verboden. Indien dit wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en
kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel de bezoeker
over te dragen aan de politie.
9. Het is mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten. De toe- en uitgangscontrole
vindt plaats middels polsbandjes. Gescheurde of gebroken polsbandjes geven geen toegang tot het
terrein.
10. NIX18; Bezoekers <18 jaar ontvangen een rood polsbandje (geen alcoholische drankverkoop),
bezoekers 18+ ontvangen een groen polsbandje.
11. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar
medewerkers.
12. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
13. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de
bezoeker.
14. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen
van bezoekers.
15. Het is verboden; professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur,
(alcoholhoudende) dranken, voedsel, deodorant, parfum, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen,
(vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen. Bij het in bezit hebben van wettelijk
verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
16. Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien
nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan
politie en justitie.
17. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisatie en de daarvoor
aangestelde mensen. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie
om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
18. Het is verboden tickets aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van
commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van de
organisatie.
19. Parkeren kan op de aanwezige parkeerplaatsen in het dorp. Parkeren nabij de evenementenlocatie aan
doorgaande wegen is niet toegestaan in verband met de bereikbaarheid van hulpdiensten en
vluchtroutes bij calamiteiten.
20. Consumptiemunten zijn te gebruiken tijdens het evenement. De munten zijn verkrijgbaar bij de kassa. Bij
terugkerende evenementen georganiseerd door Buitengewoon Blijham zijn de munten eveneens geldig.
21. Om toegang te krijgen tot het evenement dienen vooraf via de website www.buitengewoonblijham.nl
entree tickets te worden gekocht voor het evenement of indien mogelijk bij de kassa.
22. Voor vragen of nadere informatie is de organisatie per e-mail bereikbaar via
organisatie@buitengewoonblijham.nl
23. In situaties waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.
Versie 2.1, d.d. 2-3-2024.

Scroll naar boven